Садржај Стратегије борбе против климатских промена и Акционог плана

 

Стратегија борбе против климатских промена ће успоставити неопходан стратешко-политички и законодавн оквир борбе против климатских промена. Овај оквир ће бити у складу са обавезама Србије као потенцијалне државе чланице ЕУ и мора да буде усклађен са Климатским и енергетским оквиром ЕУ за период до 2030. године и Стратегијом енергетике ЕУ.

 

vremenski-okvi

Стратегија борбе против климатских промена ће садржати:

 • Преглед стања и потребу за  Стратегијом у Србији,
 • Дугорочне циљеве и мере које треба спровести,
 • Идентификоване потенцијале за исплативо и дугорочно смањење емисија ГХГ и њихов утицај,
 • Преглед опција за прилагођавање (адаптацију) на измењене климатске услове и главне мере,
 • Институционални оквир и међусекторска сарадња,
 • Анализу трошкова и користи Стратегије борбе против климатских промена, као и потребна финансијска средства за спровођење,
 • Приоритете за спровођење у почетној фази (2020. година).

Акциони план борбе против климатских промена ће садржати краткорочне мере које ће у првој фази спровођења Стратегије борбе против климатских промена.

Акциони план борбе против климатских промена ће садржати:

 • Предлог политика и мера за релевантне секторе до 2020. године са изгледима за 2030. годину,
 • Потребна средства, укључујући финансирање,
 • Мере које ће спроводити држави органи и надлежне институције,
 • Временски оквир и показатеље резултата мера,
 • Врста и учесталост мера за праћење напретка.

Током израде Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом биће организоване консултације са заинтересованим странама. Детаљније информације на страници Како се укључити.