Пројекат финансира ЕУ

Стратегија борбе против климатских промена

Усвајање националне међусекторске Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом омогућиће Србији да успостави национални стратешки и законодавни оквир борбе против климатских промена (митигација и адаптација) у складу са међународним обавезама и циљевима смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште (Споразум из Париза и приступање ЕУ). Република Србија је чланица Оквирне конвенције Уједињених нација о промени климе (UNFCCC ) од 2001. године, а Кјото протокола од 2008. године. Министарство заштите животне средине (МЗЖС) је надлежна институција (национална фокална тачка) за имплементацију циљева Конвенције и Протокола.

Стратегија борбе против климатских промена са Акционим планом ће идентификовати приоритетне мере смањења емисија ГХГ (митигација) и надлежнe институцијe за спровођење одређених опција, као и временски оквир спровођења и укупне потребне финансијске ресурсе. Израдом транспарентних сценарија биће идентификовани и процењени потенцијали за исплативо и дугорочно смањење емисија ГХГ у релевантним привредним секторима у Србији и то до 2020., 2025., 2030. и 2050. године. Сценарија ће обезбедити и информације о доприносу смањењу емисија и постизању глобалног циља до 2070. године. Стратегија ће обезбедити и оквир за политику прилагођавања (адаптацију) на измењене климатске услове, приоритетно за секторе пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Поред тога што ће допринети да Србија испуни своје циљеве у области климатских промена, стратегија ће допринети и унапређењу српске економије, пружањем јасних смерница будућим инвеститорима (у области инфраструктуре и развоја) и стварањем услова за повећање конкурентности привреде.