Активности пројекта

 

Пројекат ”Стратегија климатских промена са Акционим планом” ће пружити подршку Министарству заштите животне средине у изради Стратегије климатских промена са Акционим планом у циљу развоја стратешког и политичког оквира борбе против климатских промена. У оквиру Стратегије биће идентификоване исплативе мере смањења емисија ГХГ у складу са постављеним циљевима. У оквиру пројекта ће бити реализовано шест резултата које чине одговарајуће активности. Технички извештаји, припремљени за сваки резултат, садржаће улазне податке, претпоставке, методологију и приступ, информације заинтересованих страна, као и детаљно објашњење постигнутих резултата.

Очекивани резултати Пројекта су:

Процена постојећег оквира политика у области климатских промена Србије

 • Анализа релевантних политика смањења емисија ГХГ (митигација) и прилагођавањa на измењене климатске услове (адаптација).
 • Препоруке за унапређење политика.
 • Идентификација релевантних институција одговорних за спровођење политика; и процена оквира међуинституционалне сарадње.
 • Препоруке за могуће унапређење оквира међуинституционалне сарадње.
 • Припрема Извештаја о процени постојећег оквира политика у области климатских промена Србије.

 Процена постојећег оквира политика у области климатских промена Србије пружиће анализу постојећих политика и мера и која ће бити коришћена као смерница за израду основног сценарија емисија ГХГ. Такође, процена ће пружити увид у потенцијално неопходне промене постојеће климатске политике и секторског стратешког оквира.

Извештај о процени постојећег оквира политика у области климатских промена Србије укључиће кључна ограничења политика смањења емисија ГХГ (митигација) и прилагођавања (адаптација) која би могла да спрече Србију да постигне своје актуелне циљеве смањења емисија ГХГ. Извештај ће садржати и препоруке за могуће превазилажење предметних ограничења. У извештај ће бити укључени налази и препоруке осталих пројеката и докумената, као што су Други извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе и текућег Твининг пројекта „Успостављање механизма за имплементацију ММР (Уредба о механизму мониторинга)“.

Израда основних сценарија емисија гасова са ефектом стаклене баште за 2020, 2030. и 2050. годину.

 • Идентификација кључних сектора и гасова са ефектом стаклене баште који ће бити коришћени за израду основних сценарија.
 • Идентификација релевантних извора података и захтева за податке за предложене моделе.
 • Идентификација главних параметара (покретача) за основна сценарија и претварање истих у улазне податке за модел.
 • Идентификација главних несигурности у параметрима (покретачима) за основна сценарија и претварање истих у улазне податке за модел.
 • Припрема Извештаја о основним сценаријима емисија гасова са ефектом стаклене баште.

Пројекције емисија ГХГ ће бити израђене кроз сценарија коришћењем постојећих података и политика. Сценарија ће бити израђена применом модела: GEM-E3 (привреда), PRIMES (енергетика) и CAPRI (пољопривреда и шумарство) и у консултацији са релевантним заинтересованим странама. Базна година за припрему сценарија је 2015, јер је то последња година за коју су доступни подаци.

Модели PRIMES, GEM-E3 и CAPRI су коришћени приликом дефинисања сличне политике на нивоу ЕУ. Основни сценарио „са мерама“ ће укључити политике и мере које су на снази до краја 2015. године. Основа за израду овог сценарија биће анализа спроведена у оквиру Резултата 1. Други сценарио -„без мера“, извршиће пројекције од 2015. године и неће узети у обзир политике и мере. Сценарио „са мерама“ ће бити основа за сценарија смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште у оквиру Резултата 3.

Израда сценарија смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште (митигација) за 2020, 2030. и 2050. годину.

 • Припрема и анализа сценарија смањења емисија ГХГ.
 • Припрема извештаја о сценаријима смањења емисија ГХГ.

Дугорочна сценарија смањења емисија ГХГ (митигацију) биће израђена за период до 2050. године и са циљевима смањења за 2020, 2025, 2030. и 2040. годину. Сценарија ће обезбедити и информације о доприносу смањењу емисија и постизању глобалног циља до 2070. године. Ова сценарија ће анализирати потенцијална смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште на основу различитих претпоставки које се сматрају „ограничењима“. Сценарија ће бити  припремљена уз консултацију са заинтересованим странама.

Сценарио 1 ће анализирати потенцијалну путању за трошкове спровођења и процесе у вези са спровођењем политика/мера у Србији у складу са законодавством неопходним за приступање ЕУ.

Сценарио 2 ће садржати низ нових политика и мера које су релевантне за чланство у ЕУ (нпр. Систем трговине емисијама – ETS). Овај сценарио ће бити основа за Сценарио 3 и Сценарио 4 и биће анализиран у оквиру Резултата 4.

Сценарио 3 ће бити израђен кроз ревизију ограничења/параметара (покретача), од стране заинтересованих страна, који су коришћени као основа за Сценарио 2. Током радне сесије, успостављене од стране Надзорног одбора пројекта, биће донета одлука о томе која ће ограничења/параметре (покретаче) заинтересоване стране моћи да  измене. Заинтересоване стране ће, поред резултата анализе осетљивости у оквиру Резултата 4, узети у обзир своје знање и стручност како би размотрили начин на који ова ограничења/параметре (покретаче) треба изменити или уколико је потребно додати нове.

Сценарио 4 ће такође бити израђен у консултацији са релевантним заинтересованим странама. Иста Радна група ће донети одлуку о томе која ће ограничења/параметре (покретаче) заинтересоване стране моћи да измене. Заинтересоване стране ће, поред резултата анализе осетљивости у оквиру Резултата 4,  узети у обзир своје знање и стручност како би размотрили начин на који ова ограничења/параметре (покретаче) треба изменити или уколико је потребно додати нове. Листа ограничења/параметара (покретача) ће бити много шира него за Сценарио 3.

Процена утицаја сценарија смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште на економију, друштво и животну средину за 2020, 2030. и 2050. годину.

 • Идентификација директних и индиректних утицаја на економију, друштво и животну средину.
 • Припрема Извештаја о процени утицаја сценарија смањења емисија ГХГ.

Процена утицаја сценарија смањења емисија ГХГ ће показати утицај сценарија на економију, друштво и животну средину. Такође, процена ће укључити и анализу осетљивости сценарија, како би се сагледао утицај на запошљавање, образовање и структурне промене.

Најпре ће бити израђена квантитативна анализа осетљивости за Сценарио 1 и Сценарио 2. Резултати ових анализа, посебно Сценарија 2, биће коришћени у току радне сесије за пружање информација заинтересованим странама ради одлучивања о томе које ће ограничења/параметре (покретаче) моћи да измене у току израде Сценарија 3 и Сценарија 4. Заинтересоване стране ће наставити да користе исту анализу осетљивости приликом разматрања начина за измену ограничења/параметара (покретача) у Сценарију 3/Сценарију 4.

 

Процена опција прилагођавања (адаптације) на климатске промене за 2030 и 2050. годину

 • Идентификација најважнијих мера прилагођавања на измењене климатске услове за приоритетне секторе.
 • Процена усклађености предложених мера адаптације са политикама.
 • Припрема Извештаја о процени опција прилагођавања на измењене климатске услове.

Процена опција прилагођавања (адаптације) на климатске промене за приоритетне секторе пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2030. и 2050. годину. На основу резултата процене биће успостављен стратешки оквир за наредне пројекте, политике и мере за адаптацију.

Линк до документа Оквир за планирање прилагођавања (Adaptation Planning Framework

 

 Припрема Финалног Нацрта Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом

 • Припрема извештаја на основу приоритетних опција смањења емисија ГХГ (митигацију) и  опција прилагођавања на измењене климатске услове (адаптацију).
 • Припрема нацрта Стратегије борбе против климатских промена и Акционог плана.
 • Организовање консултација са заинтересованим странама.
 • Припрема финалног нацрта Стратегије борбе против климатских промена и Акционог плана.

Финални Нацрт Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом ће бити израђен на основу закључака о институционалном и оквиру за политике, процене утицаја алтернативних сценарија смањења емисија ГХГ и процене опција прилагођавања на измењене климатске услове.

.