uk  index1

Пројекат “Стратегија климатских промена са Акционим планом”

 

Пројекат „Стратегија климатских промена са Aкционим планом“ финансира Европска унија из предпристипних фондова (ИПА). Циљ пројекта је израда националне међусекторске Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом од стране Министарства заштите животне средине. Стратегијом ће бити успостављен национални стратешки и политички оквир борбе против климатских промена у складу са међународним обавезама Србије и њеним циљевима смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште – ГХГ (Споразум из Париза и приступање ЕУ).

Споразум из Париза Оквирне конвенције УН о промени климе (UNFCCC) усвојен је 2015. године и дефинише глобални циљ ограничење раста средње глобалне температуре испод 2°C. Споразум је ратификован и ступио је на снагу 4. новембра 2016. Европска унија (ЕУ) је претходно усвојила Климатски и енергетски оквир до 2030. године чији је циљ смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) на нивоу ЕУ од 40% до 2030. године у односу на 1990. годину.

Пре усвајања Споразума у Паризу, Србија је доставила свој циљ смањења емисија ГХГ од 9,8% до 2030. године у односу на 1990. годину, а очекује се и усвајање Закона о потврђивању Споразума. У складу са тим, Србија треба да усвоји политике и мере смањења емисија ГХГ које ће допринети спровођењу постојећег циља смањења емисија ГХГ као и  будућем повећању истог.

У оквиру Стратегије биће идентификоване приоритетне мерe смањења емисија ГХГ (митигација) и надлежнe институцијe за спровођење одређених опција, као и временски оквир спровођења и укупни потребни финансијски ресурси. Израдом транспарентних сценарија биће идентификовани и процењени потенцијали за исплативо и дугорочно смањење емисија ГХГ у релевантним привредним секторима у Србији и то до 2020, 2025, 2030. и 2050. годин. Сценарија ће узети у обзир путање смањења емисија до 2070. године у циљу дугорочног достизања глобалне температуре. Стратегија ће обезбедити и оквир за политику прилагођавања (адаптацију) на измењене климатске услове, за приоритетне секторе пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Стратегија ће бити израђена уз активно учешће заинтересованих страна, укључујући државне институције, индустријски сектор, локалне самоуправе и организације цивилног друштва. Поред тога што ће допринети да Србија испуни своје циљеве у области климатских промена, стратегија ће допринети и унапређењу српске економије, пружањем јасних смерница будућим инвеститорима (у области инфраструктуре и развоја) и стварањем услова за повећање конкурентности привреде.

Пројекат је почео у јулу 2016. године. Буџет пројекта је преко 1 (један) милион евра. Пројекат спроводи међународни конзорцијум који предводи GFA Consulting Group GmbH из Немачке.